Samotka
Samotka

SamotkaSamotkaSamotkaSamotkaSamotkaSamotka

Samotka
 

ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčarske Zalužany získala finančnú podporu na projekt „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA“ na základe Rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konajúcej v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investièných fondov v znení neskorších predpisov. Čítaj viac: >>> Oznam.pdf

- EPH - AB Šamotka.pdf

- PDFsam_merge.pdf

- Súažné podklady ŠAMOTKA.pdf

- TS-ŠAMOTKA.pdf

- Výzva na predkladanie cenových ponúk SAMOTKA.pdf

- Zadanie ŠAMOTKA.pdf

- Výsledky VO

- Oznam - Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA