Oznamy

ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany získala finančnú podporu na projekt „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA“ na základe Rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konajúcej v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov. Čítaj viac: >>> Oznam.pdf

– EPH – AB Šamotka.pdf

– PDFsam_merge.pdf

– Súťažné podklady ŠAMOTKA.pdf

– TS-ŠAMOTKA.pdf

– Výzva na predkladanie cenových ponúk SAMOTKA.pdf

– Zadanie ŠAMOTKA.pdf

– Výsledky VO

– Oznam – Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA